Kontakt
Contact

 

 

W sprawie 10 edycji Festiwalu Warsaw FLOW / re:mix napisz na adres:
For more information about 10th Festival Warsaw FLOW / re:mix contact us:
kontakt@polandcontactfestival.com

W sprawie Projektu Performatywnego napisz na adres:
For more information about Performance Project contact us:
info@perform.org.pl

Do zobaczenia na 10 Festiwalu Warsaw FLOW/re:mix w 2019 roku!
See You soon at 10th Festival Warsaw FLOW/re:mix 2019!

Organizator / Organizer:
Fundacja Artystyczna PERFORM / Artistic Foundation PERFORM

 

Zespół / Team:

 

Paulina Święcańska
Dyrektor artystyczny
Artistc director

PL
Od 7 lat organizowałam festiwal Warsaw Flow wraz z różnymi osobami, które włączały się do współorganizacji w różnych momentach jego trwania. W 2016 roku na VII edycji festiwalu wiedziałam, że dla mnie jako organizatora wyczerpała się już klasyczna formuła festiwalu i nie chcę tego więcej robić.
Postanowiłam zająć się zatem tym co od jakiegoś czasu najbardziej mnie interesuje w technice Kontakt Improwizacji a mianowicie performance z wykorzystaniem KI. Dlatego zdecydowałam się na realizację projektu przeznaczonego dla tancerzy KI, którzy myślą i czują podobnie - chcą pokazywać KI, w połączeniu z improwizacją, publiczności.
W 2017 roku do realizacji tego unikatowego projektu zaprosiłam Keitha Hennessy choreografa i tancerza, który inspiruje mnie zarówno swoją pracą artystyczną jak również sposobem komunikacji z ludźmi, aby przygotował wraz z grupą tancerzy z całego świata Performance Project. W 2018 Ilonę Keňová, która jest niezwykłą tancerką, a więc chciałam by podzieliła się swoimi umiejętnościami wykorzystania ciała w ruchu podczas pracy nad projektem performatywnym.
Projekt performatywny jest częścią nowej formuły Festiwalu FLOW w Warszawie.

EN
For 7 years I was organising Warsaw Flow festival together with different people in different moments of its life. In 2016 VII edition of the festival I knew that for me as for the organiser the classical formula of the festival has been worn out and I do not want to do it any more.
I decided to go for what I am interested the most in CI and it is it’s performative aspect. That is the reason why I organise the project dedicated for CI dancers, who feel and think alike - and want to present CI in connection with improvisation to public.
In 2017 for the Performance Project I invited Keith Hennessy, as I am inspired by his artistic work and the way he is communicating with people, to be a choreograf of this unique project and to prepare a performance with the group of dancers from all around the world. In 2018 I invited Ilona Kňová, who is an extraordinary dancer, so I wanted her to share her skills in working with the body in motion, while working on a performative project.
This project is a part of new formula of FLOW Festival in Warsaw.

 

 

  

Angelika Mizińska
Koordynator Festiwalu
Festival Coordinator

PL
Nieustannie porusza się pomiędzy tańcem, performance a praktyką różnorodnych form aktywności fizycznej, Angelika jest prężnie rozwijającą się artystką tańca, aktywnie działającą na różnych obszarach, które obejmują performance, regularną praktykę tańca, uczestnictwo w inicjatywach tanecznych i choreograficznych, jak również facylitację projektów. Wierzy, że wszechstronność kształci i poszerza naszą świadomość, pozwalając nam otwierać się na otaczający świat i siebie nawzajem. Od najmłodszych lat jest związana z szeroko pojętą aktywnością fizyczną i to fascynacja ruchem zaprowadziła ją na pierwsze zajęcia taneczne.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Coventry w Wielkiej Brytanii, na kierunku Taniec i Performance, uzyskując dyplom pierwszej klasy z wyróżnieniem. Podczas studiów uzyskała stypendium, które umożliwiło jej między innymi studia na Uniwersytet Illinois w USA i uczestnictwo w projekcie artystycznym w Viljandi Culture Academy w Estonii. Jej praktyka zakorzeniona jest w improwizacji, CI, tańcu współczesnym i somatycznej pracy z ciałem. Angelika ciągle implementuje swoją praktykę wiedzą z innych technik ruchowych i poszerza swoją wiedzę o sztuce tańca i performance, podążając za swoimi wszechstronnymi zainteresowaniami, aktywnie poszukuje odpowiedzi na ciągle to nowe pytania.

Angelika jest certyfikowanym nauczycielem Jogi (Ashtanga / Dynamiczna Vinyasa) i aktualnie dzieli się zdobytą wiedzą, pracując jako nauczyciel. W swojej pracy zachęca uczestników do szukania precyzji i dokładności, skupieniu oraz uważności poprzez kultywowania głębszej świadomości, która ma zostać przeniesiona z maty do życia codziennego.

Zainspirowana tworzeniem możliwości dla rozwoju sztuki, wierząc w jej moc sprawczą, jak również z chęci do poszerzania jej dostępności, aktualnie kształci się na kierunku Zarządzanie kulturą i mediami na specjalności Kultura Współczesna na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie.

ENG
Constantly between dance, performance and practice of various forms of physical activity, Angelika is a dynamically developing dance artist, actively working in different areas which include performance, regular dance practice, participation in dance and choreographic initiatives as well as project facilitation. She believes versatility broadens our self-consciousness, allowing us to open ourselves for the world around and to learn from one another. From a young age, she has been interested in the broadly understood physical activity, and this fascination with movement led her to the first dance class.

She graduated from Coventry University in Great Britain, obtaining first-class honours degree in Dance and Performance Making. During her studies, she received a scholarship, which enabled her to study at the University of Illinois in the USA and participate in a performance project at the Viljandi Culture Academy in Estonia. Her practice is rooted in improvisation, CI, contemporary dance and somatic practices. Angelika is constantly implementing her practice with practical and theoretical knowledge from other movement practices and expanding her knowledge of the art of dance and performance. She is following her versatile interests and actively seeking answers to constantly new questions.

She is certified Yoga teacher (Ashtanga / Dynamic Vinyasa) and is currently developing her teaching skills in practice. In her work, she encourages participants to look for precision and to focus on the details of alignment. She believes that listening to ones body and active cultivation of deeper awareness allows us to transfer mindfulness from the mat to everyday life.

Inspired to create opportunities for the development of art, believing in its causative power and out of the willingness to broaden its accessibility- she is currently studying Culture and Media Management (with major in Contemporary Culture) at the Jagiellonian University in Krakow.

 

 

Agnieszka Bujniak
PR w mediach społecznościowych
PR in social media

PL
Pasjonatka ruchu; brała udział w projekcie performatywnym z Keith'em Hennessy'm w zeszłorocznej edycji Flow. Jesli nie porządkuje świata przed monitorem, regeneruje się w naturze. W tym roku wspiera zespół organizacyjny festiwalu pełniąc funkcję FB Managera.

ENG
Passionate about movement; she took part in a performative project with Keith Hennessy in last year's edition of Flow. If she does not organize the world in front of the monitor, she regenerates herself in nature. This year, she supports the festival's organizing team as the FB Manager.

 

 

Magdalena Brzozowska
Koordynacja grupy performatywnej oraz opieka nad nauczycielami
Coordination of the performative group and care of teachers

PL
Zdobywając doświadczenie, rozwijając się w różnych technikach, wciąż poszukuje odpowiedzi na pytanie o źródło ruchu, jako środka komunikacji międzyludzkiej w każdym z nas.
Skupia głównie uwagę na rozbudowaniu umiejętności płynnego i swobodnego ‘istnienia’, zgodnie z naturalnym rytmem jak i szuka jego abstrakcyjności. Polega na świadomości ciała i jego ruchu, pobudzeniu, spontaniczności oraz odnajdywaniu harmonii między ciałem, a umysłem. Czerpie inspiracje z najbliższego otoczenia opierając się na improwizacji oraz technikach tańca współczesnego.
Pracuje głównie nad siłą, która płynie z centrum naszego organizmu. Zajęła się indywidualną pracą jako trener personalny, by lepiej zrozumieć mechanizm ciała ludzkiego, zależność, interakcję każdego mięśnia i narządu. Wszystko to by uwolnić jeszcze większą siłę do przekraczania barier i wyegzekwowania fizycznego maksimum.
Absolwentka Uniwersytetu Londyńskiego – na kierunku Performance Studies ze specjalizacją tańca; instruktor tańca (PAS - Polska Akademia Sportu w Warszawie), współzałożycielka Alternative Group, trener personalny (PAS).
Wzięła udział w wielu konwencjach i spektaklach, między innymi w „Move it” w Olympia Kensington oraz „Collabo” – Stradford Circus Theatre – Londyn, Wielka Brytania. Przygodę z kontakt improwizacją zaczęła w spektaklu „(Nie)poważnie kobiece”, oraz w autorskim spektaklu „Wir powietrza”.

ENG
Gaining experience, developing in various techniques, still looking for an answer to the question about the source of movement as a meaning of interpersonal communication in each of us.
She focuses mainly on the development of fluid and free ability of 'existence' in accordance with the natural rhythm as well as looking for its abstractness. She consists in the awareness of the body and its movement, stimulation, spontaneity and finding harmony between the body and mind. She has been inspirited by environment based on improvisation and modern dance techniques.
She works mainly on the strength that flows from the center of our body. She took care of individual work as a personal trainer for better understanding the mechanism of the human body, dependence, interaction of each muscle and organ. All this would release even more power to overcome the barriers and enforce the physical maximum.
She has graduated the University of London - Performance Studies with a specialization in dance; dance instructor (PAS - Polish Sports Academy in Warsaw), co-founder of Alternative Group, personal trainer (PAS).
She took a part in many conventions and performances, including the “Move it” at ”Olympia Kensington and "Collabo"- Stradford Circus Theater - London, Great Britain. Her adventure with contact improvisation has began in the performance "(Nie)poważnie kobiece", and in the au-thor's play "The whirl of air".

 

 

 

Formularz kontaktowy / Contact form

 

Imię i Nazwisko

Name and Surname


E-mail


Treść wiadomości / Message