Informacje
Information

 

 

PL

Ze względu na jubileuszową 10 Edycję Festiwalu Warsaw Flow / Re:mix, postanowiliśmy zaprosić Waszych ulubionych nauczycieli z poprzednich edycji, jak również nowych pedagogów i coachów.
Niektórzy z nich odwiedzą Polskę po raz pierwszy!

Chcemy stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń, połączyć znane i nieznane, umożliwić rozwój na poziomie przede wszystkim ciała jednak w integracji z umysłem i sercem.  Pamiętamy o przeszłości idąc ku przyszłości w doświadczaniu i praktykowaniu ruchu w połączeniu z oddechem, emocjami i wyobraźnią. Zatem podczas jubileuszowej edycji festiwalu holistyczne spojrzenie na człowieka będzie dla nas kluczem do tworzenia przestrzeni, gdzie każdy uczestnik będzie miał szansę pracować na wszystkich poziomach percepcji w sposób profesjonalny i bezpieczny.


Warsaw FLOW / re:mix
Ruch, przestrzeń, przyroda, fizyczność, oddech, integracja, emocje, taniec !
Trzecia, ostatnia odsłona trzyletniego cyklu Festiwalu Warsaw FLOW 2017-2019!

W 2019 roku zależy nam na:
- tańcu jako narzędziu do pracy nad własnym procesem rozwoju osobistego
- przygotowaniu performance z techniką CI i improwizacji z tancerzami i performerami
-  działaniach ruchowych prowadzących do zmiany świadomości w zakresie możliwości i zwiększania potencjału własnego ciała.
Będzie bardzo świadomie, inteligentnie i tanecznie co gwarantuje fantastyczna kadra 10 edycji Festiwalu Warsaw FLOW / re:mix!

 

Festiwal składa się z III części:
I. Dla tancerzy:
7 dni Performatywnego Projektu z Melissą Monteros (8-14 lipca), który zakończy się pokazem dla publiczności.
Więcej informacji o projekcie i rejestracji znajdziesz TUTAJ

 

 II. Dla wszystkich zainteresowanych kontakt improwizacją i improwizacją:      

8 dni festiwalu, który składa się z:
- Intensywnego warsztatu z Ray Chung (8-10 lipca 08:15 – 10:15, 12-13 lipca 16:30-18:30 oraz 14 lipca 08:15 – 10:15)
- Intensywnego warsztatu z Grzegorzem Pawłowskim (8-10 lipca 10:30 – 12.30, 12-13 lipca 14:00-16:00 oraz 14 lipca 10.30-12.30)
- Site-specific z Iwoną Olszowską (8-10 lipca 14:00-16:00 oraz 12-13 lipca 10:30 – 12.30)
- Intensywnego warsztatu z Charliem Morrissey (8-10 lipca 16:30-18:30 oraz 12-13 lipca 08:15 – 10:15)

*Ostatnie zajęcia warsztatowe są blokiem kolaboracyjnym pomiędzy nauczycielami. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem.

Dodatkowo zapraszamy wszystkich uczestników warsztatów do udziału w projekcie WIDEO TANIEC z Piotrem Janowczykiem. Wspólnie stworzymy artystyczny film z działań w przestrzeniach!

 

III. MIX obu grup:
- Kino tańca (11 lipca 16:30-18:30)
- Codzienne, prowadzone dżemy taneczne KI dla obu grup festiwalowych
(8-10 lipca oraz 12-14 lipca 20:00-23:00)
- Otwarta przestrzeń do własnej eksploracji


W tym roku każdy blok festiwalu można kupić oddzielnie.
A zatem zapraszamy, by wybrać najlepszy wariant dla siebie i tańczyć z nami podczas 10 edycji Festiwalu Warsaw FLOW.

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

 

EN

Due to the 10th edition of the Warsaw Flow Festival / Re: mix, we have decided to invite your favorite teachers from previous editions as well as new pedagogues and coaches.
Some of them will visit Poland for the first time!

Some of them will visit Poland for the first time! We want to create space for exchange of experiences, connect well-known and unknown, enable development of the body but in integration with the mind and heart. We remember the past, but we are moving toward the future in experiencing and practicing movement in combination with the breath, emotions and imagination. Therefore, during the jubilee edition of the festival, a holistic view of human will be the key in creating space, where every participant will have the chance to work on all levels of perception in a professional and safe way.

 

Warsaw FLOW / re:mix
Movement, space, nature, physicality, breath, integration, emotions, dance!
The third, last edition of the three-year cycle of the Warsaw FLOW Festival 2017-2019!

In 2019, we want to:
- use dancing as a tool to work on your own personal process of development
- prepare a performance based on CI technique and improvisation with dancers and performers
- explore movement activities leading to changes in awareness in the area of possibilities, as well as to increase body's own potential.
This year we aim to create space for conscious and intelligent dance practice, what is guaranteed by the fantastic teachers of the 10th edition of the Warsaw Flow Festival / re:mix!


I. For dancers:
7 days of long Performance Project with Melissa Monteros (8-14 July),
in a fixed group of professional CI dancers leading to a final performance for audience.

For more information about the project and registration please CLICK HERE

 

II. For people interested in Contact Improvisation and Improvisation:  

8 days long festival program from the morning till night that consists of:
-Intensive workshop with Ray Chung (8-10 July 8:15-10:15, 12-13 July 16:30-18:30 and 14 July 8:15-10:15)
-Intensive workshop with Grzegorz Pawłowski (8-10 July 10:30 – 12.30, 12-13 July 14:00-16:00 and 14th July 10:30- 12:30)
- Site specific with Iwona Olszowska (8-10 July 14:00-16:00 and 12-13 July 10:30 – 12.30)
- Intensive workshop with Charlie Morrissey (8-10 July 16:30-18:30 and 12-13 July 08:15-10:15)

*Last workshops is going to be a collaboration class between teachers. Please refer to the schedule.

Additionally, we are inviting all participants to VIDEO DANCE SHOOTING with Piotr Janowczyk. Together, we will create an artistic film from activities in spaces!

 

III. MIX of both groups: 

- Dance cinema (11th of July 16:30-18:30)
- Daily led CI jam for both groups of festival (8-10 July and 12-14 July 20:00-23:00)
- Open space for own exploration

This year, each block of the festival can be purchased separately.

Therefore, we invite you to choose the best option for you and dance with us during the 10th edition of the Warsaw FLOW Festival.

Project is supported by the City of Warsaw.